• Oddziały przedszkolne

    •  

                       

     Terminy i kryteria rekrutacji kandydatów do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.

      


      

     Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych

     w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego

     w Pruszczu Gdańskim

     składa się od 1 marca do 12 marca 2021 r. w budynku przy ulicy

     Kochanowskiego 8 po zalogowaniu się w systemie.

     Link do logowania  będzie aktywny na naszej stronie od 1 marca – do 12 marca 2021 r.


     Link do systemu:   https://pruszczgdanski.formico.pl

      

      

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2021 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 22 stycznia 2021 r.


     Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
     w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.

     Lp.

     Czynność

     Postępowanie

     rekrutacyjne

     Postępowanie

     uzupełniające

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      

     od 1 marca

     do 12 marca 2021 r.

     (do godziny 15.00)

      

     od 16 sierpnia

     do 18 sierpnia 2021 r.

     (do godziny 15.00)

     2.

     Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     14 kwietnia 2021 r.

     25 sierpnia 2021 r.

     3.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

     do 16 maja 2021r.

     do 26 sierpnia 2001 r.

     4.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     5 maja 2021 r.

     27 sierpnia 2021 r.

      

      

      

      

      

     Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

      

     Kryteria, dokumenty potwierdzające ich spełnianie oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański określone w uchwale Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. 

      

     PUBLICZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

     L.p.

     Kryterium

     Liczba punktów

     Dokument

     1.

     Rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie uczęszczało nadal do tego samego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami 
     przedszkolnymi lub zespołu szkolno-przedszkolnego 
     w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja

      

     16

     oświadczenie rodzica na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. 
     http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/147776

     2.

     Kandydat posiada rodzeństwo wspólnie ubiegające się do placówki wychowania przedszkolnego

      

     10

     oświadczenie rodzica na formularzu 
     stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. http://www.ebip.pl/Start/51/ActDetails/147776

     3.

     Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego ubiega się o 
     przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole 
     podstawowej (przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym), której obwód jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania 

      

     20

     oświadczenie rodzica na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. 
     http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/147776

     4.

     Oboje rodzice kandydata (lub rodzic w przypadku samotnego wychowywania kandydata) pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

      

     5

     zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego; lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w systemie 
     dziennym.

     5.

     Oboje rodzice kandydata (lub rodzic w przypadku samotnego wychowywania kandydata) rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie 
     Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku
     z miejscem zamieszkania w Pruszczu Gdańskim

      

     65

      

     poświadczona przez rodzica kandydata kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja lub wydruk pierwszej stron ww.zeznania elektroniczną wraz z urzędowym poświadczeniem jego odbioru

     6.

     Jeden z rodziców (nie dotyczy rodzica samotnie 
     wychowującego kandydata) rozlicza się z podatku 
     dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie 
     Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku
     z miejscem zamieszkani

      

     50

     poświadczona przez rodzica kandydata kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja lub wydruk pierwszej strony ww. zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną wraz z urzędowym 
     poświadczeniem jego odbiór

      

      

     https://pruszcz-gdanski.pl/portal-aktualnosci-lista.qbpage?articleId=219340

     http://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykul/578/10129/rekrutacja-do-przedszkoli-w-pruszczu-gdanskim-na-rok-szkolny-2021-2022

      

      

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim w Pruszczu Gdańskim
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański 58 682-35-75 op@sp4gda.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych