• Klasy integracyjne, informacje, artykuły

    • Najczęstsze pytania dotyczące klas integracyjnych

      

     1. Jaka jest procedura zapisu dziecka do klasy integracyjnej?

     Zapisów uczniów do klas integracyjnych (pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych) dokonują ich rodzice (opiekunowie prawni) zgodnie z terminami i ogólnymi zasadami rekrutacji. Doboru uczniów do klasy integracyjnej dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci pełnosprawnych powinni zadeklarować podczas zapisu dziecka do szkoły zgodę na uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego.

      

      

     1. Czym klasa integracyjna różni się od tradycyjnego zespołu klasowego?

     Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia uczniów zdrowych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zatem zasadniczą różnicą jest fakt, że obok dzieci pełnosprawnych do klasy uczęszczają dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Drugą różnicą jest liczebność klasy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oddział integracyjny może liczyć od 15 do 20 uczniów, w tym 5 uczniów z niepełnosprawnością. Kolejną różnicą jest obecność nauczyciela wspomagającego. W zespole integracyjnym zatrudnionych jest jednocześnie 2 nauczycieli – nauczyciel wiodący oraz nauczyciel wspomagający. Nauczyciel wiodący prowadzi zajęcia z klasą, natomiast nauczyciel wspomagający wspomaga dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych poprzez dobór odpowiednich form i metod pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów.  Nauczyciele mogą zamieniać się rolami, a ich działania uzupełniają się.

      

      

     1. Czy program nauczania w klasie integracyjnej jest inny niż w zwykłej klasie?

     W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania, jak w tradycyjnej klasie.  Realizowana jest ta sama podstawa programowa, a uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.Uczniowie
     z orzeczeniem o kształceniu specjalnym pracują w oparciu o stworzony specjalnie dla nich Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Program ten zawiera indywidualny zakres dostosowań oparty o zalecenia zawarte w orzeczeniu o kształceniu specjalnym oraz Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia. 
     W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w zakresie i formie dostosowanej do ich  możliwości i potrzeb.

      

      

     1. Czy system oceniania w klasie integracyjnej jest inny niż w tradycyjnej klasie?

     System oceniania w klasach integracyjnych jest taki sam jak w tradycyjnych klasach i jest spójny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych stosują metody i formy sprawdzania dostosowane do sytuacji zdrowotnej uczniów. Oceniając uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym nauczyciele uwzględniają nade wszystko możliwości uczniów oraz ich postępy w nauce oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

      

      

     1. Jakie dodatkowe zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością oferuje szkoła?

     Szkoła oferuje w miarę możliwości szereg dodatkowych zajęć. Wynikają one przede wszystkim  z zaleceń znajdujacych się w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to np. rewalidacja indywidualna. Jest ona ukierunkowana na całościowy rozwój ucznia, czyli zarówno wspieranie funkcji zaburzonych, jak również rozwijanie zainteresowań i mocnych stron. W miarę potrzeb i możliwości uczniowie korzystają również z zajęć
     z logopedą, psychologiem szkolnym, spotkań z pedagogiem szkolnym, mają zajęcia w Sali Doświadczania Świata, terapię pedagogiczną, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, terapię metodą A. Tomatisa. Oferujemy również gimnastykę korekcyjną i zajęcia na basenie. Nasi uczniowie mają także możliwość uczęszczania na szereg zajęć rozwijających zainteresowania. Na terenie szkoły funkcjonuje również wolontariat i harcerstwo.

      

      

     1. Jak wyglądają relacje między uczniami w klasie integracyjnej?

     Relacje pomiędzy uczniami w oddziale integracyjnym nie różnią się od tradycyjnych klas. Dzieci zawierają przyjaźnie, czasem zdarzają się również konflikty. Wychowawcy starają się zawsze dbać o integrację zespołu klasowego poprzez różne działania wychowawcze takie jak organizacja wycieczek szkolnych, rozmowy wychowawcze, imprezy szkolne, apele czy różnego typu akcje. Uczniowie mają również możliwość spotykania się w ramach różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

      

      

     1. W jaki sposób szkołą jest przystosowana do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnością?

     Szkoła jest przygotowana na wielu płaszczyznach. Mamy szereg dostosowań architektonicznych w postaci wind, podnośników podjazdów i odpowiedniego sprzętu umożliwiającego swobodne poruszanie się po szkole dzieci z niepełnosprawnością ruchową. W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów, którzy poprzez bogate doświadczenie i szerokie wykształcenie dbają o całościowy i pełny rozwój uczniów. W szkole zatrudniony jest asystent oraz pomoce nauczyciela, które wspierają uczniów w codziennych czynnościach. Możliwy jest również dowóz uczniów do szkoły dzięki specjalnie do tego przystosowanym busom. Dowóz  zorganizowany jest przez Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim.

      

      

     1. W jaki sposób realizuje się w szkole ideę integracji?

     W szkole ideę integracji realizuje się zarówno na szczeblu klasowym, jak i międzyklasowym. Na szczeblu klasowym idea realizowana jest poprzez działania wychowawcze typu wycieczki, wspólne wyjazdy, działania klasowe, uroczystości okolicznościowe, rozmowy wychowawcze czy odpowiedni dobór tematyki godzin wychowawczych, zachęcanie dzieci do udziału w różnego rodzaju formach aktywności pozalekcyjnej.Na szczeblu międzyklasowym są to wspólne działania podejmowane przez więcej niż jeden oddział. Do tych działań również możemy zaliczyć różnego rodzaju wycieczki i wyjazdy, jak również, apele, przedstawienia, akcje charytatywne, akcje tematyczne związane z niepełnosprawnością, tolerancją i integracją organizowane na terenie szkoły. W szkole realizuje się ideę integracji również poprzez szkolenia nauczycieli dotyczące pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, różnorodne projekty edukacyjne oraz ścisłą współpracę nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami.

      

      

     1. Jakie wsparcie mogą uzyskać rodzice dzieci z niepełnosprawnością?

     Rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą przede wszystkim liczyć na pełną współpracę z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami pracującymi z dziećmi. Nauczyciele poprzez swoją wiedzę i doświadczenie oraz współpracę ze środowiskiem rodzinnym mają możliwość zoptymalizować proces edukacyjno-wychowawczy. Rodzice mogą  uzyskać szereg informacji dotyczących wparcia zarówno w sytuacjach związanych z niepełnosprawnością dziecka jak również w trudnych sytuacjach życiowych.

      

     Jak przygotować dziecko lękowe do pójścia do szkoły?

      

      

     Mając na uwadze dobro Państwa dzieci podajemy kilka istotnych informacji: Jak przygotować dziecko lękowe do pójścia do szkoły? Oto kilka wskazówek. Powyższy skrypt wiadomości jest skierowany
     w głównej mierze do dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, mutyzmem wybiórczym oraz jego odmianami, fobią szkolną, zespołem AS i ASD, oligofazją a także Zespołem Pradera Williego i  innymi jednostkami genetycznymi. Podane wskazówki można również wykorzystać w celu przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

     Dziecko kończące przedszkole z wielką obawą przygotowujące się do rozpoczęcia nauki w szkole doświadcza niewątpliwie czasu zmiany w swoim życiu. Dlatego warto, aby przyszły uczeń wiedział, co go czeka w nowym środowisku szkolnym. Pomimo iż nauczyciele realizujący roczne przygotowanie przedszkolne przez cały rok przedstawiają dzieciom pozytywne wizje szkoły, to zdarza się że dziecko w przedszkolu pokonało już lęk w procesie readaptacji, lecz mimo to zmiana otoczenia, charakter zajęć oraz nowy nauczyciel może spowodować niepewność, a w tym lęk utrudniający funkcjonowanie.

      

     1. Przygotowujemy dziecko psychicznie i fizycznie do zmiany przedszkola na szkołę;
     2. Opowiadamy dziecku o swojej szkole, kolegach, pokazujemy zdjęcia ze szkoły, przedstawiamy różne pozytywne historie, które przeżyliśmy w szkole;
     3. Oswajamy dziecko ze szkołą: oglądamy budynek z zewnątrz, chodzimy trasą wokół placówki, jeżeli jest taka możliwość, zwiedzamy placówkę wewnątrz: oglądamy sale, sekretariat, toalety, sale gimnastyczne, rozmawiamy w sali z dzieckiem, rozmawiamy z nauczycielami, personelem, tak żeby małymi krokami dziecko mogło przyzwyczaić się do tej zmiany;
     4. Ważnym wydarzeniem powinny być wspólne wycieczki całej grupy przedszkolnej do szkoły, poznanie personelu szkoły oraz całej topografii szkoły;
     5. Dobrym rozwiązaniem jest nauka w jednej klasie dziecka lękowego i jego ulubionego kolegi z przedszkola lub umożliwienie dziecku poznania chociaż jednego rówieśnika
      z przyszłej klasy i nawiązania z nim dobrych relacji, co zapewni dziecku poczucie bezpieczeństwa;
     6. Korzystne jest również wcześniejsze poznanie wychowawczyni w innym niż placówka miejscu, np. w domu rodzinnym dziecka, na palcu zabaw, w kawiarni na lodach itp.;
     7. Wskazane jest również wcześniejsze werbalne oswojenie przyszłej pustej klasy podczas wspólnej zabawy mamy z dzieckiem, a następnie razem z rówieśnikiem, po czym zapraszamy do zabawy wcześniej zapoznanego nauczyciela-wychowawcę;
     8. Należy pozytywnie wyrażać się o szkole, nauczycielach i innych dzieciach, zachęcać dziecko do rysowania dla swojej pani obrazków, zbierania po drodze kwiatków, kamyczków czy innych skarbów;
     9. Dbamy o to, żeby dziecko miało swoją ulubioną maskotkę lub inną rzecz, z którą ewentualnie mogłoby chodzić do szkoły;
     10. Dziecko lękowe powinno  wiedzieć, do kogo i w jaki sposób może się zwrócić o pomoc w razie wystąpienia trudności (np. w razie złego samopoczucia, czy w sytuacjach kryzysowych).

      

     Opracowała mgr Agnieszka Robak

      

      

      

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4
    im. Ignacego Jana Paderewskiego
    w Pruszczu Gdańskim

    Godziny pracy sekretariatu:
    ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • 58 682-20-24
    58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16
    83-000 Pruszcz Gdański

    83-000 Pruszcz Gdański
    Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4
    ul. Jana Kochanowskiego 8
    83-000 Pruszcz Gdański

    tel. 58 682-35-75
    e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych