• Procedury naboru

    •  

     Procedury naboru uczniów do klas integracyjnych

     1. Zapisów uczniów do klas integracyjnych (pełnosprawnych i niepełnosprawnych) dokonują ich rodzice (opiekunowie prawni) zgodnie z terminami i ogólnymi zasadami rekrutacji.

     2. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci pełnosprawnych powinni zadeklarować podczas zapisu do szkoły zgodę na uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego.

     3. Szczegółowe zasady rekrutacji do klas integracyjnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

     a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału integracyjnego uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji;

     b) rekrutacji uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego dokonuje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w składzie:

     • dyrektor lub wicedyrektor, jako przewodniczący,
     • pedagog szkolny,
     • pedagog specjalny;

     c) do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w szczególności należy:

     • dogłębna analiza dokumentacji dzieci niepełnosprawnych, orzeczeń lekarskich i wszelkich opinii,
     • wywiad z rodzicami mający na celu poszerzenie wiedzy o dziecku,
     • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
     • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego;

     d) rekrutacja uczniów z niepełnosprawnością odbywa się głównie w oparciu o:

     • analizę posiadanego przez nich orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz innej dokumentacji dzieci niepełnosprawnych, orzeczeń lekarskich i wszelkich opinii,
     • wywiad z rodzicami,

     e) do oddziału integracyjnego szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna może zakwalifikować:

     • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
     • dzieci z uszkodzeniami narządów ruchu,
     • dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera
     • dzieci z wadami wzroku,
     • dzieci z wadami słuchu,
     • dzieci z wadami mowy,
     • dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

     f) do oddziałów integracyjnych nie są przyjmowane dzieci z niepełnosprawnością intelektualną głębszą (umiarkowaną i znaczną) oraz głęboką;

     g) w sytuacja konfliktowych decyzję ostateczną podejmuje Dyrektor Szkoły.

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych