• Klasy I

    • P O D S T A W A  P R A W N A  I  T E R M I N Y

      

     ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

     W PRUSZCZU GDAŃSKIM

     NA ROK SZKOLNY 2023/2024

      

     OD 1 MARCA 2023 R. DO 21 KWIETNIA 2023 R. SZKOŁA PROWADZI ZAPISY DO KLASY I

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

     (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

     Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe:

     (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) 

                                                                                                            Rozdział 2

                                                          Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

      

     Art. 35. 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

     Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

     2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

     1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

     2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno--pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

      

     Rozdział 6

     Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek

      

     Art. 130. 2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, (…) w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu.

     Art.130. 5. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu ( bez rekrutacji).

     Art. 133. 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły).

     2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

     3. Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

      

     TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

     NA ROK SZKOLNY 2023/2024

     Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim,

     dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

      

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2023 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 11 stycznia 2023 r.

     Lp.

     Czynność

     Postępowanie rekrutacyjne

     Postępowanie uzupełniające

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     od 17 sierpnia 2023 r.

     do 18 sierpnia 2023 r.

     od 24 sierpnia 2023 r.

     do 25 sierpnia 2023 r.

     2.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     22 sierpnia 2023 r.

     29 sierpnia 2023 r.

     3.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

     do 23 sierpnia 2023 r.

     do 30 sierpnia 2023 r.

     4.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     24 sierpnia 2023 r.

     31 sierpnia 2023 r.

      

      

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych