• II Miejski Konkurs Ekologiczny

    •  

     Patroni:


    • Zapraszamy do udziału w II Miejskim Konkursie Ekologicznym

     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych z terenu miasta Pruszcz Gdański. Konkurs obejmuje i poszerza elementy treści podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, fizyka i chemia oraz  wiadomości wykraczające poza program nauczania dotyczące ekologii. 


     Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

     • Test wiedzy: zawierający zadania zamknięte i otwarte w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4 - 6 oraz klasy 7 - 8. Każdą szkołę reprezentują po 2 osoby w każdej kategorii. Czas trwania: 40 minut.

     • Praca plastyczna: “Osobliwości przyrodnicze lub kulturowe Doliny Raduni”. Kategoria wiekowa: klasy 4 - 6. Format A2, technika dowolna. Z każdej szkoły 2 prace. Prace należy dostarczyć do SP nr 4 w terminie do 20 marca 2023 r. Prace należy podpisać na odwrocie - imię, nazwisko, klasa, szkoła

     • Praca literacka: “Osobliwości przyrodnicze lub kulturowe Doliny Raduni”. Kategoria wiekowa: klasy 7 - 8, artykuł/reportaż zawierający max. 3 fotografie lub ilustracje (max. 4 strony tekstu A4, czcionka 12, format pliku pdf). Ocenie podlega oryginalność ujęcia tematu, zawarte przesłanie ekologiczne, poprawność językowa i merytoryczna. Z każdej szkoły należy przesłać 2 prace literackie w terminie do 20 marca 2023 r. drogą elektroniczną (eko.konkurs@sp4gda.pl)

     • Projekt badawczy: “Wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych i naturalnych na biocenozę wód powierzchniowych naszego regionu. Znaczenie organizmów wskaźnikowych w ocenie stopnia czystości wód.” (max. 3 osoby, czas prezentacji – max. 10 min.)


     Harmonogram:
     Zagadnienia  konkursu wiedzy:

     klasy 4-6

     • obowiązujące podstawy programowe do nauczania przedmiotów: przyroda kl. 4, biologia i geografia kl. 5 - 6

     • formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie

     • łańcuchy pokarmowe w różnych środowiskach (pole, łąka, las, jezioro, rzeka)

     • źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej

     • źródła zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

     • organizmy żywe żyjące w poszczególnych piętrach lasu

     • znaczenie roślin dla ludzi, zwierząt, środowiska

     • zwierzęta, rośliny chronione w Polsce

     • gatunki roślin inwazyjnych

     • charakterystyka polskich parków narodowych (pobrzeża i pojezierza)

     • pojęcia związane z segregacją odpadów

     • podstawowe znaki ekologiczne

     • święta ekologiczne: Dzień Wody, Dzień Ziemi, Dzień bez samochodu, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Dzień Bałtyku


     klasy 7-8

     • obowiązujące podstawy programowe do nauczania przedmiotów: przyroda kl.4, biologia i geografia kl. 5 - 8, fizyka i chemia kl. 7 - 8

     • formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie

     • ekologia, czyli wzajemne zależności organizmów i ich środowisk (biocenoza, biotop, ekosystem)

     • źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej

     • biopaliwa

     • źródła zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

     • skutki zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza

     • klimat i jego zmiany globalne skutki zanieczyszczenia środowiska: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze

     • znaczenie roślin dla ludzi, zwierząt, środowiska

     • gatunki roślin inwazyjnych

     • tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom

     • charakterystyka polskich parków narodowych (pobrzeża i pojezierza)

     • naturalne wskaźniki zanieczyszczenia środowiska (bioindykatory)

     • pojęcia związane z segregacją odpadów, recykling, utylizacja, kompostowanie

     • podstawowe znaki ekologiczne

     • ślad wodny, ślad węglowy

     • gatunki obce dla Morza Bałtyckiego

     • allelopatia w świecie roślin

     • strefy morza i gatunki charakterystyczne dla Bałtyku

     • święta ekologiczne: Dzień Wody, Dzień Ziemi, Dzień bez samochodu, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Światowy Dzień Mokradeł, Dzień Bałtyku, Tydzień Czystości Wód

     • Obszary Natura 2000 w Polsce (idea projektu, priorytetowe siedliska przyrodnicze w Polsce i priorytetowe gatunki występujące w Polsce)


     Ważne dokumenty:

     Organizatorzy:

     Renata Freda, Helena Janikowska, Renata Lech, Michał Lisowski
  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych