• Informacje

    • ZAPISANIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

     Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do świetlicy szkolnej, zobowiązani są do wypełnienia deklaracji świetlicowej, którą otrzymują u wychowawczyń świetlicy szkolnej.

      

     OGÓLNE CELE I ZAŁOŻENIA PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom uczęszczającym do świetlicy dobrze zorganizowanej opieki  zarówno przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi jak i po ich zakończeniu.

     Uczniowie mają zapewnioną  opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach:

     7:00 – 17:00

      

      

     OGÓLNE CELE I ZAŁOŻENIA PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     •             Zaspokojenie potrzeb wychowanków w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.

     •             Przygotowanie dziecka do samodzielności.

     •             Propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.

     •             Wpajanie szacunku dla tradycji, historii oraz symboli narodowych.

     •             Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.

     •             Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

     •             Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystania.

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE:

     •             Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły.

     •             Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym).

     •             Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności  w nauce.

     •             Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

     •             Rozbudzanie i rozwój zainteresowań, zdolności oraz dociekliwości poznawczej.

     •             Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.

     •             Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań  prozdrowotnych.

      

     ZADANIA ŚWIETLICY:

     •             Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.

     •             Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.

     •             Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.

     •             Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności.

     •             Organizowanie korzystania z wyżywienia – obiady szkolne.

     •             Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).

     •             Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby całość zadań domowych wychowankowie objęci pomocą wykonywali na miejscu.

     •             Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (muzycznej, artystycznej i ruchowej).

     •             Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły.

     •             Stała i systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

     •             Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.

     •        Organizowanie zajęć nauczania języka polskiego dla obcokrajowców.

      

      

     FORMY I METODY PRACY

      

     •             Zajęcia manualne, plastyczne, techniczne (zabawy konstrukcyjne, układanki, puzzle, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, wyklejanie, modelowanie, origami itp.)

      

     •             Zajęcia muzyczne, ruchowe z elementami choreografii (zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce itp.)

      

     •             Żywe słowo, teatralne formy pracy (pisanie bajek, opowiadań, zabawy z zastosowaniem dramy, programy artystyczne, inscenizacje, przedstawienia itp.)

      

     •             Zajęcia sportowo – turystyczne (gry i zabawy sportowe, zabawy relaksujące, wyciszające, ćwiczenia gimnastyczne w sali i na boisku szkolnym, wycieczki itp.)

      

     •             Zajęcia czytelniczo- medialne (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, korzystanie z programów komputerowych itp.)

      

     •             Zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości, profilaktyczne (rozmowa, pogadanka, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, karty pracy itp.)

      

     •             Zajęcia inspirujące rozwój różnorodnych zainteresowań i pasji (zabawy tematyczne, konkursy, quizy, układanie i rozwiązywanie krzyżówek, zagadek)

      

     •             Zajęcia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, terapeutycznym i wyrównawczo – dydaktycznym (zajęcia w grupie, ćwiczenia grafomotoryczne, odrabianie prac domowych, karty pracy, gry dydaktyczne itp.)

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4
    im. Ignacego Jana Paderewskiego
    w Pruszczu Gdańskim

    Godziny pracy sekretariatu:
    ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • 58 682-20-24
    58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16
    83-000 Pruszcz Gdański

    83-000 Pruszcz Gdański
    Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4
    ul. Jana Kochanowskiego 8
    83-000 Pruszcz Gdański

    tel. 58 682-35-75
    e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych