Rekrutacja

Oddziały przedszkolne

OPIEKA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W OKRESIE 29.06.2020 - 24.07.2020

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że jest możliwość zapewnienia opieki dzieciom z oddziałów przedszkolnych w wieku 3-6 lat w okresie wakacji od 29.06.2020 r. – 24.07.2020 r. w Oddziałach Przedszkolnych  przy ulicy Kochanowskiego 8,  Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. Rodzice, którzy chcieliby aby ich dziecko skorzystało z opieki w okresie wakacji są proszeni o wypełnienie dokumentów (w załączniku "dokumenty WAKACJE") i odesłanie ręcznie podpisanych dokumentów  skanem lub zdjęciem na adres: op@sp4gda.pl do dnia: 17.06.2020 r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Wytycznymi Przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.06.2020 r. liczba miejsc jest ograniczona, decyzję o przyjęciu dziecka otrzymają Państwo na maila do dnia 19.06.2020 r. Placówka w okresie wakacji będzie czynna od w godzinach: 6.30-16.30.

 

Dokumenty - WAKACJE

 

 

 

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych 13.05.2020r.

(nie dotyczy osób, które zożyły kontynuację)

 

Lista kandydatow przyjętych część 1 pdf

Lista kandydatow przyjętych część 2 pdf

Lista kandydatow przyjętych część 3 pdf

 

 

Lista kandydatów bez potwierdzenia woli - 13.05.2020r.

 

Lista kandydatow bez potwierdzenia woli przyjęcia część 1 pdf
Lista kandydatow bez potwierdzenia woli przyjęcia część 2 pdf

 

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim zostanie opublikowana w dniu 30.04.2020 r. o godzinie 10.00.

 

W związku z powyższym w dniach 30.04.2020 r. – 6.05.2020 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do oddziałów przedszkolnych” poprzez wysłanie skanem lub zdjęciem  wypełnionego i podpisanego ręcznie załącznika „POTWIERDZENIE WOLI” na adres mailowy: op@sp4gda.pl, a także zaznaczyć  potwierdzenie woli w systemie rekrutacji www.pruszczgdanski.formico.pl

 

POTWIERDZENIE_WOLI.doc

 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

 

zakwalifikowani_cz._1.pdf

zakwalifikowani_cz._2.pdf

zakwalifikowani_cz._3.pdf

 

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

 

niezakwalifikowani_cz.1.pdf

niezakwalifikowani_cz._2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K R Y T E R I A  I  T E R M I N Y

Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych

w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego

w Pruszczu Gdańskim

składa się od 2 marca do 13 marca 2020 r. w budynku przy ulicy

Kochanowskiego 8

po zalogowaniu się na stronie

pruszczgdanski.formico.pl

(strona będzie aktywna od 2 marca)

 

 

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

 

Kryteria, dokumenty potwierdzajace ich spełnianie oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański określone w uchwale Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. 

 

PUBLICZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie uczęszczało nadal do tego samego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami 
przedszkolnymi lub zespołu szkolno-przedszkolnego 
w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja

 

16

oświadczenie rodzica na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. 
http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/147776

2.

Kandydat posiada rodzeństwo wspólnie ubiegające się do placówki wychowania przedszkolnego

 

10

oświadczenie rodzica na formularzu 
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. http://www.ebip.pl/Start/51/ActDetails/147776

3.

Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego ubiega się o 
przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej (przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym), której obwód jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania 

 

20

oświadczenie rodzica na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. 
http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/147776

4.

Oboje rodzice kandydata (lub rodzic w przypadku samotnego wychowywania kandydata) pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukęw systemie dziennym

 

5

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego; lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w systemie 
dziennym.

5.

Oboje rodzice kandydata (lub rodzic w przypadku samotnego wychowywania kandydata) rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku
z miejscem zamieszkania w Pruszczu Gdańskim

 

65

 

poświadczona przez rodzica kandydata kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja lub wydruk pierwszej stron ww.zeznania elektroniczną wraz z urzędowym poświadczeniem jego odbioru

6.

Jeden z rodziców (nie dotyczy rodzica samotnie 
wychowującego kandydata) rozlicza sięz podatku 
dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku
z miejscem zamieszkani

 

50

poświadczona przez rodzica kandydata kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa sięrekrutacja lub wydruk pierwszej strony ww. zeznania podatkowego złożonego drogą elektronicznąwraz z urzędowym 
poświadczeniem jego odbior

 

 

 UWAGA! ZE WZGLĘDU NA PRZERWĘ W FUNKCJONOWANIU SZKOŁY - NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINÓW

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.

Lp.

Czynność

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

 uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 marca

do 13 marca 2020 r.

(do godziny 15.00)

od 19 sierpnia

do 21 sierpnia 2020 r.

(do godziny 15.00)

2.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30 kwietnia 2020 r.

26 sierpnia 2020 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

do 6 maja 2020r.

do 27 sierpnia 2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13 maja 2020 r.

28 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4
    ul. Kasprowicza 16
    83-000 Pruszcz Gdański
  • 58 682-20-24
    58 682-10-48

Galeria