• II Miejski Konkurs Ekologiczny

   •  

    Patroni:


   • Zapraszamy do udziału w II Miejskim Konkursie Ekologicznym

    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych z terenu miasta Pruszcz Gdański. Konkurs obejmuje i poszerza elementy treści podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, fizyka i chemia oraz  wiadomości wykraczające poza program nauczania dotyczące ekologii. 

     

    Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

    • Test wiedzy: zawierający zadania zamknięte i otwarte w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4 - 6 oraz klasy 7 - 8. Każdą szkołę reprezentują po 2 osoby w każdej kategorii. Czas trwania: 40 minut.
      

    • Praca plastyczna: “Osobliwości przyrodnicze lub kulturowe Doliny Raduni”. Kategoria wiekowa: klasy 4 - 6. Format A2, technika dowolna. Z każdej szkoły 2 prace. Prace należy dostarczyć do SP nr 4 w terminie do 20 marca 2023 r. Prace należy podpisać na odwrocie - imię, nazwisko, klasa, szkoła
      

    • Praca literacka: “Osobliwości przyrodnicze lub kulturowe Doliny Raduni”. Kategoria wiekowa: klasy 7 - 8, artykuł/reportaż zawierający max. 3 fotografie lub ilustracje (max. 4 strony tekstu A4, czcionka 12, format pliku pdf). Ocenie podlega oryginalność ujęcia tematu, zawarte przesłanie ekologiczne, poprawność językowa i merytoryczna. Z każdej szkoły należy przesłać 2 prace literackie w terminie do 20 marca 2023 r. drogą elektroniczną (eko.konkurs@sp4gda.pl)
      

    • Projekt badawczy: “Wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych i naturalnych na biocenozę wód powierzchniowych naszego regionu. Znaczenie organizmów wskaźnikowych w ocenie stopnia czystości wód.” (max. 3 osoby, czas prezentacji – max. 10 min.)

     

    Harmonogram:

     

     

    Zagadnienia  konkursu wiedzy:

    klasy 4-6

    • obowiązujące podstawy programowe do nauczania przedmiotów: przyroda kl. 4, biologia i geografia kl. 5 - 6

    • formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie

    • łańcuchy pokarmowe w różnych środowiskach (pole, łąka, las, jezioro, rzeka)

    • źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej

    • źródła zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

    • organizmy żywe żyjące w poszczególnych piętrach lasu

    • znaczenie roślin dla ludzi, zwierząt, środowiska

    • zwierzęta, rośliny chronione w Polsce

    • gatunki roślin inwazyjnych

    • charakterystyka polskich parków narodowych (pobrzeża i pojezierza)

    • pojęcia związane z segregacją odpadów

    • podstawowe znaki ekologiczne

    • święta ekologiczne: Dzień Wody, Dzień Ziemi, Dzień bez samochodu, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Dzień Bałtyku

      

    klasy 7-8

    • obowiązujące podstawy programowe do nauczania przedmiotów: przyroda kl.4, biologia i geografia kl. 5 - 8, fizyka i chemia kl. 7 - 8

    • formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie

    • ekologia, czyli wzajemne zależności organizmów i ich środowisk (biocenoza, biotop, ekosystem)

    • źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej

    • biopaliwa

    • źródła zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

    • skutki zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza

    • klimat i jego zmiany globalne skutki zanieczyszczenia środowiska: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze

    • znaczenie roślin dla ludzi, zwierząt, środowiska

    • gatunki roślin inwazyjnych

    • tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom

    • charakterystyka polskich parków narodowych (pobrzeża i pojezierza)

    • naturalne wskaźniki zanieczyszczenia środowiska (bioindykatory)

    • pojęcia związane z segregacją odpadów, recykling, utylizacja, kompostowanie

    • podstawowe znaki ekologiczne

    • ślad wodny, ślad węglowy

    • gatunki obce dla Morza Bałtyckiego

    • allelopatia w świecie roślin

    • strefy morza i gatunki charakterystyczne dla Bałtyku

    • święta ekologiczne: Dzień Wody, Dzień Ziemi, Dzień bez samochodu, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Światowy Dzień Mokradeł, Dzień Bałtyku, Tydzień Czystości Wód

    • Obszary Natura 2000 w Polsce (idea projektu, priorytetowe siedliska przyrodnicze w Polsce i priorytetowe gatunki występujące w Polsce)

     

    Ważne dokumenty:
     

    Organizatorzy:

    Renata Freda, Helena Janikowska, Renata Lech, Michał Lisowski

     


     

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych