• Przedmiotowe zasady oceniania

    •  

                                Przedmiotowe Zasady Oceniania -  wychowanie fizyczne.

      

     1. Rodzaje form aktywności i ich charakterystyka

     Forma aktywności

     Definicja

     Waga

     Kolor

     Zadania kontrolno -oceniające

      określenie  stopnia  opanowania umiejętności ruchowych. 

     5

     czerwony

      

      

      

      

     Próby i testy sprawnościowe

      ustalenie poziomu i rozwoju sprawności fizycznej

     3

     zielony

     Test diagnozujący                  

     ustalenie poziomu sprawności fizycznej biorąc pod uwagę postęp i wysiłek wkładany przez ucznia 

     1

     czerwony

     Odpowiedź ustna

     testy, wypowiedzi ustne, referaty, ,próby przeprowadzenia sędziowania

     3

     zielony

     Zadanie dodatkowe

     udział w  organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, projektach, a także innych działaniach dotyczących zdrowego stylu życia sprawności fizycznej oraz bezpieczeństwa.

     2

     czarny

     Aktywność

     na podstawie obserwacji ucznia w czasie zajęć ocena postawy wobec przedmiotu, nauczyciela. Za tę formę aktywności przewiduje się ocenę nie niższą niż ocena bardzo dobra lub zapis znaku „+” (plus).

     2

     czarny

     Praca na lekcji

     oceniany jest bieżący wkład i wysiłek ucznia w proces uczenia się na danej lekcji. Nie ocenia się efektu końcowego. Ocenie nie podlega zachowanie ucznia  Dopuszcza się wystawienie dowolnej oceny lub zapis znaku „+” (plus) i znaku „-” (minus). Ocena niedostateczna oznacza całkowity brak zaangażowania w realizację zadań wyznaczonych przez nauczyciela.

     2

     czarny

     Udział w zawodach wewnątrz- szkolnych

     Uczeń otrzymuje ocenę celującą

     3

     niebieski

     Udział w zawodach miejskich

     Uczeń otrzymuje ocenę celującą

     4

     niebieski

     Udział w zawodach powiatowych, wojewódzkich i krajowych

     Uczeń otrzymuje ocenę celującą

     5

     niebieski

     Udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych

     Za zajęcie 1,2,3 miejsca uczeń otrzymuje ocenę celującą.

     5

     niebieski

     Udział w zajęciach dodatkowych

     Uczniowi regularnie uczestniczącemu w zajęciach dodatkowych z danego przedmiotu (frekwencja powyżej 80%) nauczyciel przyznaje dodatkową cząstkową ocenę celującą  na koniec roku szkolnego.

     3

     zielony

                

      

     1. Skala ocen oraz progi punktowe

     Progi procentowe

     Zapis słowny

     Ocena

     99 % - 100 %

     celujący

     6

     97 % - 98 %

     celujący -

     6-

     94 % - 96 %

     bardzo dobry +

     5+

     87 % - 93 %

     bardzo dobry

     5

     86 % - 88 %

     bardzo dobry -

     5-

     81 % - 85 %

     dobry +

     4+

     76 % - 80 %

     dobry

     4

     71% - 75 %

     dobry -

     4-

     66 % - 70 %

     dostateczny +

     3+

     61 % - 65 %

     dostateczny

     3

     56 % - 60 %

     dostateczny -

     3-

     51 % - 55 %

     dopuszczający +

     2+

     45 % - 50 %

     dopuszczający

     2

     40 % - 44 %

     dopuszczający -

     2 -

     25 % - 39 %

     niedostateczny +

     1+

     0% - 24%

     niedostateczny

     1

      

      

     1. Wartości przypisywane danym ocenom

     ocena

     6

     6-

     5+

     5

     5-

     4+

     4

     4-

     3+

     3

     3-

     2+

     2

     2-

     1+

     1

     wartość

     6

     5,75

     5,5

     5

     4,75

     4,5

     4

     3,75

     3,5

     3

     2,75

     2,5

     2

     1,75

     1,5

     1

      

      

      

     1. System oceniania aktywności uczniów.

      

     Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje system oceniania aktywności uczniów w formie „plusów” i „minusów”, które następnie przeliczane są na ocenę szkolną w następujący sposób:

      

     Cztery i więcej godzin tygodniowo:

     6 plusów = 6

     5 plusów = 5

     4 plusy = 4

     3 plusy = 3

     5 minusów = 1

      

      

      

     1. Liczba ocen niezbędna do  klasyfikacji

      Uczeń oceniany jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego.

      Minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze – 8.

      W przypadku uczniów przebywających na długoterminowych zwolnieniach lekarskich,  dopuszcza się obniżenie minimalnej liczby ocen niezbędnych do klasyfikacji.

      

          6. Liczba nieprzygotowań do przedmiotu

      

     Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych, w tym zajęć na pływalni  rozumiane jako brak stroju, co nauczyciel odnotowuje jako nieprzygotowanie do zajęć w rubryce ”postawa wobec wf i zdrowego ciała”. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do rodzica .

      

      

         7. Zasady poprawiania ocen.

      

     Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny negatywnej ze sprawdzianu umiejętności ruchowych i wiadomości w terminie uzgodnionym z nauczycielem nie później niż wystawienie oceny przewidywanej. Poprawioną ocenę odnotowujemy w dzienniku lekcyjnym obok oceny poprawianej, przy czym ta ostatnia jest brana pod uwagę przy wystawieniu oceny semestralnej i rocznej.

      

      

     1. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny

      

        Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

     • jest zawsze przygotowany do lekcji i bierze w nich aktywny udział, w ciągu półrocza może być 3 razy nieprzygotowany do lekcji;
     • doskonale opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową;
     • wykazuje dużą znajomość zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych;
     • czynnie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych;
     • systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej, osiąga najlepsze i coraz lepsze wyniki na sprawdzianach sprawnościowych;
     • przejawia dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą;
     • bierze udział w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w szkole;
     • jest koleżeński, przestrzega zasad „fair play”;
     • podczas zajęć sportowych przestrzega zasad bhp, dba bezpieczeństwo własne i innych;
     • reprezentuje klasę, szkolę w zawodach sportowych;
     • jest kreatywny oraz aktywizuje siebie i innych do samo usprawniania
     • wykorzystuje nowoczesne technologie w celu monitorowania i planowania swojej aktywności fizycznej
     • używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły

        Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

     • nie opuszcza lekcji wf i z reguły jest do nich przygotowany;
     • stara się wykazać aktywnością i zaangażowaniem na każdych zajęciach;
     • w pełni opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową;
     • wykazuje dużą znajomość zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych;
     • podnosi poziom swojej sprawności fizycznej;
     • przejawia dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą;
     • bierze udział w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w szkole;
     • jest koleżeński, przestrzega zasad „fair play”;
     • podczas zajęć sportowych przestrzega zasad bhp, dba bezpieczeństwo własne i innych;
     • wykorzystuje nowoczesne technologie w celu monitorowania i planowania swojej aktywności fizycznej
     • używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z  rówieśnikami, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły

        Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

     • nie opuszcza lekcji wf, ale nie zawsze jest do nich przygotowany;
     • stara się wykazać aktywnością i zaangażowaniem na większości zajęć;
     • w stopniu dobrym opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową;
     • zna ogólne zasady i przepisy gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych;
     •  przejawia dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą;
     • jest koleżeński, przestrzega zasad „fair play”;
     • podczas zajęć sportowych przestrzega zasad bhp, dba bezpieczeństwo własne i innych.
     • stara się używać  właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły

       Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

     • nie opuszcza lekcji wf, ale często jest do nich nieprzygotowany;
     • nie zawsze wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach;
     • w stopniu dostatecznym opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową;
     • wykazuje braki w znajomości ogólnych zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych;
     • nie przejawia dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą;
     • przejawia przemoc wobec kolegów, nie przestrzega zasad „fair play”;

        Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

     • opuszcza lekcje wf i jest do nich bardzo często nieprzygotowany;
     • rzadko wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach;
     • w stopniu dopuszczającym opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową;
     • wykazuje duże braki w znajomości ogólnych zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych;
     • nie przejawia dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą;
     • jest niekoleżeński i niezdyscyplinowany;
     • ma problemy z relacjami i współpracą w zespole klasowym;
     • często nie przestrzega zasad bhp i „fair play”;
     • nie pracuje nad podniesieniem poziomu swojej sprawności fizycznej.

       Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

     • nagminnie opuszcza lekcje wf i nie przygotowuje się do nich;
     • nie wykazuje się żadną formą aktywności i zaangażowania na lekcji;
     • nie opanował elementów dyscyplin sportowych objętych podstawą programową;
     • nie zna zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych;
     • jest niezdyscyplinowany i konfliktowy;
     • często świadomie narusza przepisy bhp, zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych;
     • prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia, ulega nałogom

           9. Dostosowania dla uczniów o specjalnych potrzebach

      Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawność ruchową, niedowidzenie, niedosłuch, autyzm, w tym zespół Aspergera, afazję, uczniowie słabowidzący, słabosłyszący realizują podstawę programową z zakresu wychowania fizycznego.

       Nauczyciele wychowania fizycznego, pracujący z tymi uczniami, zobowiązani są dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. Dostosowanie powinno dotyczyć głównie metod i form pracy z uczniem.

       

      Uczniowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego oceniani są według skali ocen podanej w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, lecz stosownie do swoich możliwości i osiągnięć. Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy i zaangażowania, a nie na poziom  umiejętności i wiadomości.

           10. Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

     •  O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice/prawni opiekunowie.

      

     •  Rodzice ucznia składają podanie do dyrektora szkoły, do którego dołączają zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę.
     •  Podanie, o którym mowa w pkt 2, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w ciągu 10 dni od daty wystawienia zaświadczenia.
     •  Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informuje o tym rodziców/opiekunów, wychowawcę klasy oraz nauczycieli WF-u.
     •  Fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
     •   Mimo zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie decyzji dyrektora szkoły uczeń musi być na nich obecny. 
     •  W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców, którzy biorą odpowiedzialność za swoje dziecko. Oświadczenie należy złożyć u Dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
     •  W przypadku zwolnienia z zajęć WF-u trwającego nie więcej niż 1 miesiąc, uczeń przedkłada odpowiednie zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę nauczycielowi wychowania fizycznego w terminie do 3 dni od daty wystawienia zaświadczenia.
     •  Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
     • O terminie zwolnienia ucznia z ćwiczeń decyduje data otrzymania zwolnienia przez nauczyciela WF-u, a nie data wystawienia zwolnienia przez lekarza.
     • Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem dziecka z zajęć wychowania fizycznego spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach ucznia.
     • W przypadku nieprzestrzegania procedury, uczeń może być niesklasyfikowany z zajęć wychowania fizycznego.
  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych