Strony przedmiotu Wychowanie fizyczne

Przedmiotowe zasady oceniania

 

                           Przedmiotowe Zasady Oceniania -  wychowanie fizyczne.

 

 1. Rodzaje form aktywności i ich charakterystyka

Forma aktywności

Definicja

Waga

Kolor

Zadania kontrolno -oceniające

 określenie  stopnia  opanowania umiejętności ruchowych. 

5

czerwony

 

 

 

 

Próby i testy sprawnościowe

 ustalenie poziomu i rozwoju sprawności fizycznej

4

zielony

Test diagnozujący                  

ustalenie poziomu sprawności fizycznej biorąc pod uwagę postęp i wysiłek wkładany przez ucznia 

3

czerwony

Odpowiedź ustna

testy, wypowiedzi ustne, referaty, ,próby przeprowadzenia sędziowania

3

zielony

Zadanie dodatkowe

udział w  organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, projektach, a także innych działaniach dotyczących zdrowego stylu życia sprawności fizycznej oraz bezpieczeństwa.

2

żółty

Aktywność

na podstawie obserwacji ucznia w czasie zajęć ocena postawy wobec przedmiotu, nauczyciela. Za tę formę aktywności przewiduje się ocenę nie niższą niż ocena bardzo dobra lub zapis znaku „+” (plus).

2

żółty

Praca na lekcji

oceniany jest bieżący wkład i wysiłek ucznia w proces uczenia się na danej lekcji. Nie ocenia się efektu końcowego. Ocenie nie podlega zachowanie ucznia  Dopuszcza się wystawienie dowolnej oceny lub zapis znaku „+” (plus) i znaku „-” (minus). Ocena niedostateczna oznacza całkowity brak zaangażowania w realizację zadań wyznaczonych przez nauczyciela.

2

żółty

Udział w zawodach wewnątrz- szkolnych

Uczeń otrzymuje ocenę celującą

3

niebieski

Udział w zawodach miejskich

Uczeń otrzymuje ocenę celującą

4

niebieski

Udział w zawodach powiatowych, wojewódzkich i krajowych

Uczeń otrzymuje ocenę celującą

5

niebieski

Udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych

Za zajęcie 1,2,3 miejsca uczeń otrzymuje ocenę celującą.

5

niebieski

Udział w zajęciach dodatkowych

Uczniowi regularnie uczestniczącemu w zajęciach dodatkowych z danego przedmiotu (frekwencja powyżej 80%) nauczyciel przyznaje dodatkową cząstkową ocenę celującą  na koniec roku szkolnego.

3

zielony-

           

 

 1. Skala ocen oraz progi punktowe

Progi procentowe

Zapis słowny

Ocena

99 % - 100 %

celujący

6

97 % - 98 %

celujący -

6-

94 % - 96 %

bardzo dobry +

5+

87 % - 93 %

bardzo dobry

5

86 % - 88 %

bardzo dobry -

5-

81 % - 85 %

dobry +

4+

76 % - 80 %

dobry

4

71% - 75 %

dobry -

4-

66 % - 70 %

dostateczny +

3+

61 % - 65 %

dostateczny

3

56 % - 60 %

dostateczny -

3-

51 % - 55 %

dopuszczający +

2+

45 % - 50 %

dopuszczający

2

40 % - 44 %

dopuszczający -

2 -

25 % - 39 %

niedostateczny +

1+

0% - 24%

niedostateczny

1

 

 

 1. Wartości przypisywane danym ocenom

ocena

6

6-

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1+

1

wartość

6

5,75

5,5

5

4,75

4,5

4

3,75

3,5

3

2,75

2,5

2

1,75

1,5

1

 

 

 

 1. System oceniania aktywności uczniów.

 

Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje system oceniania aktywności uczniów w formie „plusów” i „minusów”, które następnie przeliczane są na ocenę szkolną w następujący sposób:

 

Cztery i więcej godzin tygodniowo:

6 plusów = 6

5 plusów = 5

4 plusy = 4

3 plusy = 3

5 minusów = 1

 

 

 

 1. Liczba ocen niezbędna do  klasyfikacji

 Uczeń oceniany jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego.

 Minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze – 8.

 W przypadku uczniów przebywających na długoterminowych zwolnieniach lekarskich,  dopuszcza się obniżenie minimalnej liczby ocen niezbędnych do klasyfikacji.

 

 

 1. Liczba nieprzygotowań do przedmiotu

 

Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych rozumiane jako brak stroju, co nauczyciel odnotowuje jako nieprzygotowanie do zajęć w rubryce ”postawa wobec wf i zdrowego ciała”. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

 

 

 

 1. Zasady poprawiania ocen.

 

Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny negatywnej ze sprawdzianu umiejętności ruchowych i wiadomości w terminie uzgodnionym z nauczycielem nie później niż wystawienie oceny przewidywanej. Poprawioną ocenę odnotowujemy w dzienniku lekcyjnym obok oceny poprawionej, przy czym ta ostatnia jest brana pod uwagę przy wystawieniu oceny semestralnej i rocznej.

 

 

 1. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny

 

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • jest zawsze przygotowany do lekcji i bierze w nich aktywny udział, w ciągu półrocza może być 3 razy nieprzygotowany do lekcji;
 • doskonale opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową;
 • wykazuje dużą znajomość zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych;
 • czynnie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych;
 • systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej, osiąga najlepsze i coraz lepsze wyniki na sprawdzianach sprawnościowych;
 • przejawia dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą;
 • bierze udział w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w szkole;
 • jest koleżeński, przestrzega zasad „fair play”;
 • podczas zajęć sportowych przestrzega zasad bhp, dba bezpieczeństwo własne i innych;
 • reprezentuje klasę, szkolę w zawodach sportowych;
 • jest kreatywny oraz aktywizuje siebie i innych do samousprawniania
 • wykorzystuje nowoczesne technologie w celu monitorowania i planowania swojej aktywności fizycznej
 • używa właściwych sformułowań w kontaktach intrepersonalnych z rówiesnikami, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły

   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • nie opuszcza lekcji wf i z reguły jest do nich przygotowany;
 • stara się wykazać aktywnością i zaangażowaniem na każdych zajęciach;
 • w pełni opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową;
 • wykazuje dużą znajomość zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych;
 • podnosi poziom swojej sprawności fizycznej;
 • przejawia dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą;
 • bierze udział w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w szkole;
 • jest koleżeński, przestrzega zasad „fair play”;
 • podczas zajęć sportowych przestrzega zasad bhp, dba bezpieczeństwo własne i innych;
 • wykorzystuje nowoczesne tchnologie w celu monitorowania i planowania swojej aktywności fizycznej
 • używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z  rówieśnikami, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły

   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • nie opuszcza lekcji wf, ale nie zawsze jest do nich przygotowany;
 • stara się wykazać aktywnością i zaangażowaniem na większości zajęć;
 • w stopniu dobrym opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową;
 • zna ogólne zasady i przepisy gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych;
 •  przejawia dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą;
 • jest koleżeński, przestrzega zasad „fair play”;
 • podczas zajęć sportowych przestrzega zasad bhp, dba bezpieczeństwo własne i innych.
 • stara się używać  wlaściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły

  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opuszcza lekcji wf, ale często jest do nich nieprzygotowany;
 • nie zawsze wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach;
 • w stopniu dostatecznym opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową;
 • wykazuje braki w znajomości ogólnych zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych;
 • nie przejawia dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą;
 • przejawia przemoc wobec kolegów, nie przestrzega zasad „fair play”;

   Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • opuszcza lekcje wf i jest do nich bardzo często nieprzygotowany;
 • rzadko wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach;
 • w stopniu dopuszczającym opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową;
 • wykazuje duże braki w znajomości ogólnych zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych;
 • nie przejawia dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą;
 • jest niekoleżeński i niezdyscyplinowany;
 • ma problemy z relacjami i współpracą w zespole klasowym;
 • często nie przestrzega zasad bhp i „fair play”;
 • nie pracuje nad podniesieniem poziomu swojej sprawności fizycznej.

  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nagminnie opuszcza lekcje wf i nie przygotowuje się do nich;
 • nie wykazuje się żadną formą aktywności i zaangażowania na lekcji;
 • nie opanował elementów dyscyplin sportowych objętych podstawą programową;
 • nie zna zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych;
 • jest niezdyscyplinowany i konfliktowy;
 • często świadomie narusza przepisy bhp, zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych;
 • prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia, ulega nałogom

 

 

 

 

 1. Dostosowania dla uczniów o specjalnych potrzebach

 Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawność ruchową, niedowidzenie, niedosłuch, autyzm, w tym zespół Aspergera, afazję, uczniowie słabowidzący, słabosłyszący realizują podstawę programową z zakresu wychowania fizycznego.

  Nauczyciele wychowania fizycznego, pracujący z tymi uczniami, zobowiązani są dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. Dostosowanie powinno dotyczyć głównie metod i form pracy z uczniem.

  

 Uczniowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego oceniani są według skali ocen podanej w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, lecz stosownie do swoich możliwości i osiągnięć. Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy i zaangażowania, a nie na poziom  umiejętności i wiadomości.

 1. . Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 •  O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice/prawni opiekunowie.

 

 •  Rodzice ucznia składają podanie do Dyrektora szkoły, do którego dołączają zaświadczenie lekarskie.
 •  Podanie, o którym mowa w pkt 2, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w ciągu 10 dni od daty wystawienia zaświadczenia.
 •  Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informuje o tym rodziców/opiekunów, wychowawcę klasy oraz nauczycieli WF-u.
 •  Fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
 •  Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach, lub za zgodą nauczyciela WF-u może przebywać w bibliotece szkolnej lub w innym miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 •  W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców, którzy biorą odpowiedzialność za swoje dziecko. Oświadczenie należy złożyć u Dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
 •  W przypadku zwolnienia z zajęć WF-u trwającego nie więcej niż 1 miesiąc, uczeń przedkłada odpowiednie zaświadczenie lekarskie nauczycielowi wychowania fizycznego w terminie do 3 dni od daty wystawienia zaświadczenia.
 •  Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
 • O terminie zwolnienia ucznia z ćwiczeń decyduje data otrzymania zwolnienia przez nauczyciela WF-u, a nie data wystawienia zwolnienia przez lekarza.
 • Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem dziecka z zajęć wychowania fizycznego spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach ucznia.
 • W przypadku nieprzestrzegania procedury, uczeń może być niesklasyfikowany z zajęć wychowania fizycznego.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria