Strony przedmiotu Geografia

O przedmiocie

Geografia (z gr. ziemia  + opis) - jest to dział nauki zajmujący się badaniem i opisem powłoki ziemskiej, wzajemnych związków między jej składnikami oraz przestrzennego zróżnicowania działalności człowieka i jego związków ze środowiskiem.

Przedmiot zainteresowań geografii stanowią m. in.:

 • z zakresu geografii fizycznej:
  • litosfera wraz z geologią,
  • hydrosfera,
  • atmosfera,
  • biosfera,
  • pedosfera,
  • magnetosfera,
  • geomorfologia;
 • z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej:
  • geografia ludności,
  • geografia rolnictwa,
  • geografia przemysłu,
  • geografia komunikacji,
  • geografia turyzmu;

Poza wymienionymi działami geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej istnieją także tzw. pomocnicze nauki geografii, jak npkartografia (tworzenie map), czy toponomia (wyjaśnianie pochodzenia i znaczenia nazw geograficznych).

 

Edukacja geograficzna w szkole podstawowej, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, zakłada przede wszystkim:

I. W sferze wiedzy geograficznej:

 1. poznanie podstawowych metod badań geograficznych, interpretacji oraz prezentacji ich wyników,
 2. opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania występujących w środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących
  w nim procesów,
 3. poznanie wybranych krajobrazów Polski i świata, ich głównych cech i składników,
 4. poznanie dziedzictwa kultury regionalnej oraz narodowej i postrzeganie go
  w perspektywie kultury europejskiej oraz światowej,
 5. określenie miejsca i roli Polski oraz Polaków we współczesnym świecie,
 6. poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski, własnego regionu
  i najbliższego otoczenia – „małej ojczyzny”, a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata,
 7. poznanie i opisywanie zjawisk oraz procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym Polski, a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata,
 8. integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną,
 9. poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 10. poznanie i zrozumienie wybranych problemów społeczno-gospodarczych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej,
 11. poznanie zróżnicowania społeczno-gospodarczego i kulturowego społeczeństw na świecie poprzez pogłębienie wiedzy o ludziach, społecznościach i narodowościach,
 12. rozumienie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego
  i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym
  w skali lokalnej, regionalnej i globalnej,
 13. określenie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka,
 14. wiązanie aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych z przeszłością,
 15. zdobycie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, krajowej (geografia Polski), wielkich regionów oraz świata w różnych skalach czasowych,
 16. dążenie do rozumienia treści geograficznych, a nie tylko do ich pamięciowego opanowania,
 17. traktowanie wiadomości geograficznych, stanowiących wartość poznawczą samą
  w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi
  i siebie,
 18. dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych).

II. W sferze umiejętności i stosowania wiedzy w praktyce:

 1. planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki oraz wzięcie za nią odpowiedzialności teraz i w przyszłości,
 2. skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentację własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi,
 3. poprawne posługiwanie się językiem ojczystym oraz przygotowywanie się do publicznych wystąpień,
 4. prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie, dokonywanie opisu, porównywanie, klasyfikowanie,
 5. wykorzystywanie wiedzy i umiejętności geograficznych w celu lepszego rozumienia współczesnego świata,
 6. korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych,
 7. czytanie i interpretację map różnej treści,
 8. określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, ich wpływu na warunki życia człowieka i jego działalność, formułowanie twierdzeń o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień,
 9. ocenę uwarunkowań procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych zachodzących w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz różnych skalach czasowych,
 10. wskazywanie i analizę związków przyczynowo-skutkowych oraz powiązań funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska geograficznego w różnych skalach przestrzennych i czasowych,
 11. krytyczne myślenie, formułowanie sądów, wartościowanie, ocenianie zjawisk oraz procesów społeczno-kulturowych i gospodarczych zachodzących w różnych regionach świata oraz w Polsce,
 12. stawianie pytań, formułowanie hipotez i kreatywne rozwiązywanie problemów,
 13. podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań prośrodowiskowych
  i prospołecznych,
 14. rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej,
 15. podejmowanie konstruktywnej współpracy z innymi, nabywanie kultury sprzyjającej umiejętności komunikowania się, kształtowania trwałych i skutecznych relacji
  w grupie, empatii,
 16. wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym,
 17. rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań.

III. W sferze postaw i wartości (cele wychowawcze, aksjologiczne):

 1. rozwijanie przekonania o użyteczności edukacji geograficznej w życiu codziennym,
 2. poznawanie siebie, swoich predyspozycji, talentów oraz kształtowanie różnych aspektów własnej osobowości,
 3. rozwijanie pasji poznawczej skutkującej wzrostem zainteresowania i motywacji wewnętrznej do uczenia się geografii,
 4. rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 5. łączenie racjonalności naukowej z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości,
 6. przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania,
 7. kształtowanie poczucia tożsamości, patriotyzmu oraz postaw wspólnotowych
  i obywatelskich,
 8. kształtowanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku naszego narodu poprzez poznanie m.in.: różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz osiągnięć Polaków w różnych dziedzinach życia,
  w tym sukcesów polskich firm na arenie międzynarodowej,
 9. rozwijanie przekonania o potrzebie uczestnictwa w rozwoju własnego regionu
  i Polski, a także podejmowania działań na rzecz zachowania ich dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego,
 10. kształtowanie pozytywnych, emocjonalnych i duchowych więzi z krajem ojczystym,
  z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym („małą ojczyzną”, własnym regionem), a także w pewnym stopniu z całą planetą Ziemią,
 11. rozwijanie zdolności percepcji najbliższego otoczenia i miejsca rozumianego jako „oswojona” najbliższa przestrzeń, której uczeń nadaje pozytywne znaczenia,
 12. poszukiwanie, odkrywanie i dążenie do osiągnięcia wielkich celów życiowych
  i wartości niezbędnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie na drodze rzetelnej i systematycznej pracy,
 13. kształtowanie świadomości o potrzebie współpracy dotyczącej zwalczania zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz zagrożeń społecznych,
 14. przygotowanie się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej oraz państwie,
 15. kształtowanie postaw patriotycznych,
 16. poczucie odpowiedzialności za stan środowiska geograficznego i przyszły rozwój społeczno-kulturowy i gospodarczy „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski,
 17. rozwijanie poczucia estetyki oraz potrzeby kształtowania ładu przestrzennego,
 18. przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria