Strony przedmiotu Przyroda

Ważne dokumenty

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Przyrody, Geografii i Biologii dla szkoły podstawowej i gimnazjum

1. Rodzaje form aktywności i ich charakterystyka

Forma aktywności

Definicja

Waga

Sugerowany kolor

Praca klasowa

Materiał obejmujący powyżej trzech tematów. Czas trwania od 45 minut. Nieobecność na pracy klasowej oznaczana jest             w dzienniku symbolem „nł” (nie uczestniczył).

6

Czerwony

Sprawdzian

Materiał obejmujący powyżej trzech lekcji. Czas trwania od 30 do 45 minut. Nieobecność na sprawdzianie oznaczana jest                 w dzienniku symbolem „nł” (nie uczestniczył).

5

Czerwony

Kartkówka

Obejmuje materiał do trzech lekcji. Czas trwania do 20 minut. Nieobecność na kartkówce oznaczana jest w dzienniku symbolem „nł” (nie uczestniczył).

3

Zielony

Test diagnozujący

Stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności ucznia                        w ramach ogólnopolskiego projektu czy wewnątrzszkolnego badania osiągnięć uczniów albo egzaminów próbnych, itp. Nieobecność na teście diagnozującym oznaczana jest                       w dzienniku symbolem „nł” (nie uczestniczył).   

Diagnozy wstępnej nie liczy się do średniej.                    

3

Czerwony

Odpowiedź ustna

Obejmuje materiał do trzech ostatnich lekcji.

3

Zielony

Zadanie domowe

Zakres materiału zostanie wyznaczony przez nauczyciela do samodzielnego przygotowania w domu. Dopuszcza się wystawienie dowolnej oceny lub zapis znaku „+” (plus)

i znaku „-” (minus).

2

Żółty

Aktywność

Oceniane jest wyróżniające się na tle klasy zaangażowanie ucznia w przebieg lekcji. Za tę formę aktywności przewiduje się ocenę nie niższą niż ocena bardzo dobra lub zapis znaku „+” (plus).

2

Żółty

Praca na lekcji

Oceniany jest bieżący wkład i wysiłek ucznia w proces uczenia się na danej lekcji. Nie ocenia się efektu końcowego. Ocenie nie podlega zachowanie ucznia na danej lekcji. Dopuszcza się wystawienie dowolnej oceny lub zapis znaku „+” (plus) i znaku „-” (minus). Ocena niedostateczna oznacza całkowity brak zaangażowania w realizację zadań wyznaczonych  przez nauczyciela.

2

Żółty

Udział w konkursach

i zawodach wewnątrz-

szkolnych

Za zajęcie 1,2,3 miejsca uczeń otrzymuje ocenę celującą.

 

3

Niebieski

Udział w

konkursach

i zawodach pozaszkolnych

Za zajęcie 1,2,3 miejsca uczeń otrzymuje ocenę celującą.

5

Niebieski

Prace hodowlane oraz prace twórcze

Założenie i prowadzenie oraz dokumentacja hodowli.

Wykonanie pomocy dydaktycznych np.: prezentacje, modele, postery, makiety.

3

Szary

Doświadczenia

Wywoływanie lub odtwarzanie zjawiska w sztucznych warunkach.

2

Złoty

Projekty

Metoda kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych dyscyplin.

3

Różowy

Praca w grupach

 Praca stanowiąca podstawową, a zarazem wyższą formę organizacji pracy. Polega na powierzeniu określonej grupie  czynności.

2

brązowy

Udział                                        w zajęciach dodatkowych

Ucznia regularnie uczestniczącego w zajęciach dodatkowych              z danego przedmiotu ( frekwencja powyżej 80% )nauczyciel może nagrodzić oceną celującą.

3

niebieski

 

2. Skala ocen oraz progi punktowe

Progi procentowe

Zapis słowny

Ocena

99 % - 100 %

celujący

6

97 % - 98 %

celujący -

6-

94 % - 96 %

bardzo dobry +

5+

89 % - 93 %

bardzo dobry

5

86 % - 88 %

bardzo dobry -

5-

81 % - 85 %

dobry +

4+

76 % - 80 %

dobry

4

71% -  75 %

dobry -

4-

66 % - 70 %

dostateczny +

3+

61 % - 65 %

dostateczny

3

56 % - 60 %

dostateczny -

3-

51 % - 55 %

dopuszczający +

2+

45 % - 50 %

dopuszczający

2

40 % - 44 %

dopuszczający -

2 -

35 % - 39 %

niedostateczny +

1+

0% -    34%

niedostateczny

1

 

3. Wartości przypisywane danym ocenom

ocena

6

6-

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1+

1

wartość

6

5,75

5,5

5

4,75

4,5

4

3,75

3,5

3

2,75

2,5

2

1,75

1,5

1

 

4. System oceniania aktywności uczniów

Ilość godzin lekcyjnych w tygodniu

Zamiana

 „+” oraz „-„

Jedna godzina tygodniowo

Dwie godziny tygodniowo

Trzy godziny tygodniowo

Zamiana „+” na ocenę

3 plusy = 6

2 plusy = 5

1 plus = 4

4 plusy = 6

3 plusy = 5

2 plusy = 4

5 plusów = 6

4 plusy = 5

3 plusy = 4

Na prośbę ucznia

 

1 plus = 3

2 plusy = 3

Zamiana „-” na ocenę

2 minusy = 1

3 minusy = 1

4 minusy = 1

 

Liczba zgromadzonych plusów, która jest niewystarczająca do uzyskania oceny celującej, powinna być przeliczona na ocenę szkolną przed klasyfikacją śródroczną i roczną. Oceny niższe niż celująca przeliczamy na koniec roku szkolnego na prośbę ucznia.

 

5. Liczba ocen niezbędna do  klasyfikacji

Minimalna ilość ocen w ciągu półrocza wynosi :

1) 1 godzina tygodniowo - minimum 4 oceny;

2) 2 godziny tygodniowo - minimum 5 ocen;

3) 3 godziny tygodniowo - minimum 6 ocen

W przypadku uczniów przewlekle chorych, którzy są często nieobecni w szkole, dopuszcza się obniżenie minimalnej liczby ocen niezbędnych do klasyfikacji.

 

6. Liczba nieprzygotowań do przedmiotu

Dopuszcza się dwukrotne nieprzygotowanie ucznia w półroczu do lekcji, z wyjątkiem zapowiedzianych kontrolnych prac pisemnych. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed lekcją. Nauczyciel odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym symbolem „np” (nieprzygotowany).

Za nieprzygotowanie do lekcji uważa się brak pracy domowej, zeszytu lub zeszytu ćwiczeń z pracą domową oraz brak przyborów i materiałów potrzebnych na lekcji.

 

7. Zasady poprawiania

Uczeń ma prawo poprawić ocenę z kontrolnych prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o tej ocenie. Wyjątek stanowią testy diagnozujące, które nie podlegają poprawie.

Poprawa kontrolnych prac pisemnych odbywa się tylko raz. Obydwie oceny liczą się do średniej (nie dotyczy testów diagnozujących).

Uczeń nieobecny w szkole w dniu pisemnej pracy kontrolnej musi ją napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, ale nie dłuższym niż dwa tygodnie od przyjścia do szkoły, z wyłączeniem sytuacji losowych, niezależnych od ucznia.

Kartkówki obejmują materiał z co najwyżej trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiedziane przez nauczyciela. Kartkówki nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel podejmie inną decyzję.

 

8. Ogólne wymagania na poszczególne oceny.

Podczas wystawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych oraz rocznych nauczyciele kierują się następującymi wymaganiami na poszczególne oceny:

 1. celujący (6) - uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,  wykazuje zainteresowanie poszerzaniem wiedzy;
 2. bardzo dobry (5) - uczeń opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidziane w wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 3. dobry (4) - uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidziane w wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, a braki nie utrudniają uczniowi opanowania kolejnych treści kształcenia;
 4. dostateczny (3) - uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, co może powodować problemy przy opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;
 5. dopuszczający (2) - uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, dalsze kształcenie wymaga uzupełnienia powstałych braków;
 6. niedostateczny (1) - uczeń nie osiągnął poziomu wiadomości i umiejętności przewidzianych
  w wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; wymaga uzupełnienia powstałych braków, a jeśli jest to ocena roczna, uniemożliwia uczniowi kontynuację nauki danego przedmiotu.

 

9. Dostosowania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczniowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego oceniani są według skali ocen podanej                                         w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, lecz stosownie do swoich możliwości i osiągnięć. Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy                        i zaangażowania, a nie na poziom wiadomości i umiejętności.

 

10.  Inne

Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej dwóch tygodni), która została spowodowana chorobą lub wypadkiem losowym, uczniowi przysługuje tygodniowy okres, w którym nie jest objęty kontrolą wiadomości, chyba że uczeń zdecyduje inaczej.

Jeśli uczeń był nieobecny od tygodnia do dwóch tygodni w szkole, to przysługuje mu okres dwóch dni, w których nie jest on objęty kontrolą wiadomości i umiejętności, chyba że uczeń zdecyduje inaczej.

Brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń z pracą domową jest podstawą do otrzymania oceny niedostatecznej. Jeśli nauczyciel chce odnotować brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń z pracą domową bez wystawienia oceny, wówczas używa                        w zapisie symbolu „bz” (brak zadania).

Ostatnia praca kontrolna powinna być przeprowadzona w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawienia jej przed klasyfikacją.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria