• Dysleksja, czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – przyczyny i objawy
   • Dysleksja, czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – przyczyny i objawy

   • 14.01.2022 09:38
   • Dysleksja jest trudnością, z którą zmaga się wiele dzieci. Wczesne rozpoznanie  i podjęcie odpowiednich kroków daję szanse na złagodzenie  objawów. W artykule przedstawię czym jest dysleksja oraz w jaki sposób objawia się u dziecka. Znajdziecie w nim także informację jakie pomoce stosować pracując z dzieckiem, oraz jak motywować je do nauki. 
    U dzieci dyslektycznych nieprawidłowości mogą dotyczyć jednej lub wielu funkcji. Symptomy zaburzeń występują już od okresu wczesnego dzieciństwa, ale zauważane są najczęściej dopiero w wieku szkolnym, gdy dziecko doświadcza trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. 
   •  

     

    Dysleksja rozwojowa są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.
     

    Ze względu na występujące trudności można wyróżnić: 
    - dysleksję, dysortografię, dysgrafię, dyskalkulię -
    Dysleksja – specyficzne trudności w nauce czytania. 
    Dysortografia – specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, również pod względem ortograficznym. 
    Dysgrafia – nieczytelne pismo, trudności w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma.
    Dyskalkulia – trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych na poziomie bardzo prostych operacji, np. określanie liczby obiektów, szacowanie, nazywanie cyfr. Przyczynami dyskalkulii są genetyczne nieprawidłowości w części mózgu, która odpowiada za zdolności matematyczne.

     

    Przyczyny dysleksji.
    Przyczyn dysleksji jest wiele. Mogą być to przyczyny genetyczne, organiczne, hormonalne, mikrouszkodzenia centralnego układu nerwowego, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lateralizacji, zaburzenia tempa i rytmu rozwoju. Zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno – motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji orientacji w schemacie ciała i  przestrzeni.  
    Wczesne rozpoznanie, jeszcze przed rozpoczęciem nauki czytania i pisania, daje szansę na zminimalizowanie trudności.

     

    Objawy dysleksji rozwojowej
    •    opóźniony rozwój mowy
    •    mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania, pisania
    •    wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem trudniejszych słów, błędy gramatyczne
    •    trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzielaniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą
    •    trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych 
    •    oburęczność  
    •    mylenie prawej i lewej ręki
    •    trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego
    •     trudności z opanowaniem poprawnego pisania  

     

    Objawy zaburzeń funkcjonowania analizatora kinestetyczno – ruchowego :
    •   rysowanie - rysunki sprawiające wrażenie niestarannych, ruchy „kanciaste”, gwałtowne lub zwolnione, za silny lub za słaby nacisk przyboru do pisania na papier, przeważają linie proste, mało linii falistych;
    •  pisanie -  za mocny lub za słaby nacisk przyboru do pisania na papier, mała precyzja dłoni i palców. Obniżony poziom graficzny pisma litery niekształtne, nieprecyzyjne, kanciaste, różnej wielkości, wychodzące poza linie, połączenia pomiędzy literami różnej długości, w dowolnym miejscu litery, różne nachylenie liter, odstępy między literami za duże lub za małe, litery niepewne, niedokończone. Pismo mało czytelne. Tempo pisania wolne trudności z nadążaniem za tempem klasy. Zeszyty sprawiają wrażenie niestarannie utrzymanych.

     

    Objawy zaburzeń analizy i syntezy wzrokowej: 
    •   wypowiadanie się - w związku z trudnością identyfikacji przedmiotów na obrazkach – opis obrazka jest ubogi, zawiera małą ilość szczegółów; 
    •    rysowanie - rysunki przeważnie ubogie w szczegóły, kłopoty z odwzorowywaniem prostych figur geometrycznych; 
    •  czytanie - mylenie liter o podobnym kształcie (a-o, m-n, l-t-,ł, b-d, g-p, n-u, m-w), opuszczanie liter, sylab, wyrazów, całych wierszy, przekręcanie końcówek wyrazów, zgadywanie, gubienie się w tekście. Tempo czytania wolne, szybko następuje zmęczenie, niechęć do czytania. Czytanie jest nierytmiczne, długo utrzymuje się technika literowania. Koncentracja na technicznej stronie czytania utrudnia pełne zrozumienie treści; 
    •  pisanie - trudności z zapamiętaniem kształtu liter, mylenie liter o podobnym kształcie, pomijanie drobnych elementów graficznych liter (tzw. znaki diakrytyczne), opuszczanie liter lub cząstek wyrazowych. Pomimo niejednokrotnie dobrej znajomości zasad pisowni występują liczne błędy ortograficzne; 
    •   nauka innych przedmiotów - trudności mogą się ujawniać w przypadku każdego przedmiotu (język obcy – mylenie liter, geografia – trudności z czytaniem mapy, mylenie kierunków geograficznych, geometria – mylenie figur, problemy z rzutowaniem figur w przestrzeni).  

     

    Objawy zaburzeń analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego, słuchowej pamięci fonologicznej;
    • czytanie – mylenie słów podobnie brzmiących, domyślanie się na podstawie pierwszej litery lub sylaby, zgadywanie, przekręcanie znaczenia czytanych słów;
    •  pisanie – mylenie liter odpowiedników głosek fonetycznie podobnych, pisownia fonetyczna, opuszczanie końcówek wyrazów, mylenie i zamiana samogłosek nosowych (ę, ą) na zespoły dźwiękowe (em, om), wolne tempo pisania, zaburzona słuchowa pamięć bezpośrednia (konieczność wielokrotnego powtarzania dyktowanego tekstu).

     

    Objawy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu:
     

    JĘZYK POLSKI
    Symptomy trudności:
    •    trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, sylabizowanie, przekręcanie wyrazów, domyślanie się, wolne lub nierówne tempo, pauzy, nie zwracanie uwagi na interpunkcję;
    •    niepełne rozumienie treści tekstów i poleceń, uboższe słownictwo;
    •    trudności w pisaniu, szczególnie ze słuchu, liczne błędy np.: mylenie z-s, d- t, k -g;
    •    błędy w zapisywaniu zmiękczeń, głosek i- j;
    •    błędy w zapisywaniu głosek nosowych ą - om, ę – em;
    •    opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter i sylab;
    •    błędy gramatyczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
    •    trudności w formułowaniu wypowiedzi pisemnych na określony temat;
    •    trudności w uczeniu się ze słuchu na lekcji, korzystaniu z wykładów, zapamiętywaniu, rozumieniu poleceń złożonych, instrukcji;
    •    trudności z zapamiętaniem liter alfabetu, mylenie liter podobnych kształtem l-t-ł;
    •    mylenie liter zbliżonych kształtem, lecz inaczej ułożonych w przestrzeni b-d-g-p, w-m;
    •    opuszczanie drobnych elementów graficznych liter (kropki, kreski);
    •    błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci;
    •    nieprawidłowe trzymanie przyborów do pisania;
    •    wolne tempo pisania, męczliwość ręki;
    •    niekształtne litery, nieprawidłowe łączenia - obniżona czytelność pisma;
    •    nieumiejętność zagospodarowania przestrzeni kartki.

     

    MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA
    Symptomy trudności:
    •    nieprawidłowe odczytywanie treści zadań tekstowych;
    •    niepełne rozumienie treści zadań, poleceń;
    •    trudności z wykonywaniem działań w pamięci, bez pomocy kartki;
    •    problemy z zapamiętywaniem reguł, definicji, tabliczki mnożenia;
    •    problemy z opanowaniem terminologii (np. nazw, symboli pierwiastków i związków chemicznych);
    •    błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych (z wieloma zerami i miejscami po przecinku);
    •    przestawianie cyfr (np. 56-65);
    •    nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań matematycznych, przekształcania wzorów;
    •    mylenie znaków działań, odwrotne zapisywanie znaków nierówności;
    •    nieprawidłowe wykonywanie wykresów funkcji;
    •    trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną w geometrii;
    •    niski poziom graficzny wykresów i rysunków, nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych.

     

    GEOGRAFIA, BIOLOGIA, HISTORIA

    Symptomy trudności:
    •    trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych, terminologii z biologii i chemii (dłuższe nazwy, nazwy łacińskie), nazwisk z historii;
    •    trudności z opanowaniem systematyki (hierarchiczny układ informacji);
    •    zła orientacja w czasie (chronologia, daty);
    •    trudności z czytaniem i rysowaniem map geograficznych i historycznych;
    •    trudności z orientacją w czasie i w przestrzeni (wskazywanie kierunków na mapie i w przestrzeni, obliczanie stref czasowych, położenia geograficznego, kąta padania słońca itp.);
    •    problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków;
    •    trudności z zapisem i zapamiętaniem łańcuchów reakcji biochemicznych.

     

    MUZYKA, PLASTYKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, TECHNIKA
    Symptomy trudności:
    •    trudności z czytaniem nut, odtwarzaniem rytmu, śpiewaniem, tańczeniem;
    •    trudności z rysowaniem (rysunek schematyczny, uproszczony) i organizacją przestrzenną prac plastycznych;
    •    obniżony poziom wykonania prac plastycznych i technicznych (dobra własna inwencja twórcza i wyobraźnia);
    •    mylenie prawej i lewej strony;
    •    trudności z opanowaniem układów gimnastycznych (sekwencje ruchowe zorganizowane w czasie i przestrzeni;li>
    •    trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych;
    •    trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny i stołowy, itp.);
    •    niechęć do uprawiania sportów wymagających dobrego poczucia równowagi (deskorolka, narty, snowboard).

     

    Jakie pomoce dydaktyczne wykorzystuje się w uczeniu dzieci dyslektycznych. 
     

    1.    Pomoce usprawniające funkcje wzrokowe materiale nieliterowym 
    • łamigłówki, układanki, rozsypanki, puzzle, 
    • domina i gry dydaktyczne, 
    • dobieranki obrazkowe, loteryjki geometryczne.
    • klocki literowe, 
    • rozsypanki literowe, sylabowe i wyrazowe,

     

    2.    Pomoce usprawniające funkcje wzrokowe na materiale literowym, sylabowym i wyrazowym. Pomoce usprawniające percepcję słuchową 
    •    loteryjki obrazkowe 
    •    domina obrazkowe 

     

    3.     Pomoce kształcące sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową 
    •    szablony figur geometrycznych, szablony liter, 
    •    wzory liter do ćwiczeń w pisaniu.

     

    4.    Pomoce do ćwiczeń ortograficznych 
    •    rozsypanki wyrazowe i literowe, 
    •    loteryjki ortograficzne, 
    •    domina obrazkowo-wyrazowe, 
    •    pamięciowo-wzrokowy słownik ortograficzny.

     

     Jak motywować dziecko do pracy? 
    Mobilizując dziecko do samodzielnej pracy warto doceniać jego wytrwałość i zwracać uwagę na postępy, zauważać starania i wysiłek włożony w wykonane zadania, a nie tylko efekt końcowy. Ważne jest, aby motywować dziecko do pracy przez stawianie mu możliwych do osiągnięcia celów, które staną się też źródłem sukcesów. 
    Zasada 1: Stawiaj możliwe do osiągnięcia cele
    Zasada 2: Doceniaj starania i postępy 
    Zasada 3: Skieruj uwagę na postępy 
    Zasada 4: Motywuj dziecko do pracy, kierując jego uwagę na postępy które czyni, tłumacz, że należy ćwiczyć, aby efekty były widoczne. 

    MOCNE STRONY OSÓB Z DYSLEKSJĄ:
    Dzieci, młodzież, dorośli dyslektycy są:
    1.    kreatywni
    2.    elokwentni
    3.    muzykalni
    4.    twórczy
    5.    empatyczni
    potrafią: 
    1.    myśleć interdyscyplinarnie
    2.    rozwiązywać problemy
    3.    konstruować
    4.    projektować
    5.    wychodzić poza schematy
    6.    łączyć fakty i układać je w logiczna całość

                   

             
      

    Literatura

    1.  BOGDANOWICZ Marta O dysleksji, czyli Specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu: odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli / Marta Bogdanowicz. – Lublin: „Linea”,1994
    2. BOGDANOWICZ Marta Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz. Wyd.2. Gdańsk: „Harmonia” 2003
    3. CIESZYŃSKA  Jadwiga Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
    4. DYSLEKSJA w kontekście nauczania języków obcych / pod red. Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń. - Gdańsk: „Harmonia”, 2004
    5. GÓRNIEWICZ  Ewa Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000
    6. MICKIEWICZ  Janina Jedynka z ortografii?: Rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym – Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 1995
    7. PĘTLEWSKA Halina Przezwyciężyć trudności w czytaniu i pisaniu – Kraków: „Impuls”, 1998
    8.  SAWA Barbara Jeżeli dziecko źle czyta i pisze – Wyd. 4 popr. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1994
    9. SELIKOWITZ  Mark Dysleksja i inne trudności w uczeniu się; przeł. Agnieszka Wierzejewska. – Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999


                                                                         Wioletta Labuda  pedagog

   • Wróć do listy artykułów
  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych