• Wigilia klasowa

     • Wigilia klasowa to tradycja, którą w szkole pielęgnuje się od lat. Nie mogliśmy o tym zapomnieć, więc spotkaliśmy się zdalnie, aby złożyć sobie życzenia, zaśpiewać kolędy oraz podziękować za wspólną pracę.

      Świąteczne spotkanie online umiliły rebusy i kahooty związane z Bożym Narodzeniem. W tematykę oczekiwania na narodzenie Bożego Dzieciątka wprowadziły nas warsztaty, które przeprowadziła tydzień temu Pani Iza. Podczas nich interpretowaliśmy fragmenty Pisma Świętego oraz wyjaśnialiśmy znaczenie tradycji i symboli związanych z Narodzeniem Pańskim. Cieszymy się, że w ten wyjątkowy czas mogliśmy być razem. Życzymy całej szkolnej społeczności radości i miłości!

      Uczniowie klasy integracyjnej VIB

    • Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie konkursu ofert na najem jednostek basenowych
     • Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie konkursu ofert na najem jednostek basenowych

     •                                                                        Pruszcz Gdański, 17 grudnia 2020 r.

       

       

      OGŁOSZENIE

      Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

       

      Niniejszym ogłaszam konkurs ofert na najem wolnych jednostek basenowych na niecce Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na okres 3 lat do 31 grudnia 2023 r.

       

      WARUNKI KONKURSU OFERT

      I. DEFINICJE

      Ilekroć w dalszej treści ogłoszenia jest mowa o:

      1. warunkach – należy przez to rozumieć niniejsze warunki konkursu ofert,
      2. konkursie – należy przez to rozumieć konkurs ofert na najem wolnych jednostek basenowych na niecce Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na okres 3 lat do 31 grudnia 2023 r., organizowany przez wynajmującego w oparciu o niniejsze warunki,
      3. ofercie – należy przez to rozumieć ofertę złożoną w konkursie na najem wybranego bloku lub bloków jednostek basenowych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do warunków wraz z wymaganymi załącznikami,
      4. wynajmującym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Pruszcz Gdański - Szkołę Podstawową nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16, 83-000 Pruszcz Gdański, w imieniu której działa Paweł Biesiekierski – Dyrektor,
      5. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16,
      6. komisji – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu wyboru ofert w konkursie,
      7. najemcy – należy przez to rozumieć oferenta, z którym wynajmujący zawarł umowę najmu na skutek wyboru oferty złożonej przez tego oferenta,
      8. oferencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która złożyła ofertę w konkursie,
      9. przedmiocie najmu – należy przez to rozumieć blok 4 jednostek basenowych dziennie (4 x 40 min.) w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki lub piątki oraz blok 5 jednostek basenowych (5 x 40 min.) w soboty lub niedziele, na niecce Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16, wskazane w harmonogramie wolnych jednostek basenowych, stanowiącym załącznik nr 1 do warunków,
      10. umowie – należy przez to rozumieć odpłatną umowę najmu zawartą pomiędzy wynajmującym a najemcą na skutek wyboru jego oferty w konkursie.

      II. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

      1. Konkurs jest organizowany przez wynajmującego w celu wyłonienia na każdy dzienny blok jednostek basenowych oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę brutto za korzystanie z przedmiotu najmu i zawrze w tym celu umowę.
      2. Minimalna cena najmu:
       1. za blok 5 jednostek basenowych dziennie (5 x 40 min.) w soboty lub niedziele wynosi 2.850 zł brutto (5 x 570 zł brutto).
       2. za blok 4 jednostek basenowych dziennie (4 x 40 min.) w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki lub piątki wynosi 2.280 zł brutto (4 x 570 zł brutto),
      3. Minimalne ceny najmu brutto zawierają należny podatek od towarów i usług VAT w ustawowej stawce 23%.

      III. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

      1. Przystępując do konkursu oferent powinien prawidłowo i kompletnie wypełnić oraz złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do warunków, spełniającą następujące wymogi formalne i zawierającą:
       1. dokładne oznaczenie oferenta ze wskazaniem pełnych danych identyfikacyjnych, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, firma przedsiębiorcy, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres siedziby podmiotu, NIP, REGON, KRS, nr telefonu,
       2. wskazanie adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oferenta wraz z wyrażeniem zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną,
       3. wskazanie w załączniku nr 1 do warunków oferowanej ceny najmu brutto za blok lub bloki jednostek basenowych, przez uzupełnienie właściwej rubryki z wybranym dniem lub dniami tygodnia; uzupełnienie ceny najmu brutto w rubryce z dniem tygodnia jest jednoznaczne z wyborem bloku jednostek basenowych i dnia najmu; ceny najmu wybranych bloków jednostek basenowych nie mogą być niższe niż określone w części II.2 warunków.
      2. Do oferty złożonej na załączniku nr 2 do warunków należy dołączyć następujące dokumenty stanowiące integralną jej część:
       1. uzupełniony o oferowaną/e cenę/ceny brutto harmonogram wolnych jednostek basenowych stanowiący załącznik nr 1 do warunków,
       2. oświadczenie na druku będącym załącznikiem nr 3 do warunków,
       3. dokument pełnomocnictwa stanowiący dowód istnienia umocowania do złożenia oferty i zawarcia umowy na dzień składania ofert, w razie składania oferty przez pełnomocnika,
       4. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, kopię umowy spółki lub innej umowy, z której wprost wynika ich solidarna odpowiedzialność wobec wynajmującego za wszelkie zobowiązania, w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy najmu przez wspólników spółki cywilnej lub osoby działające wspólnie (konsorcjum).
      3. Oferta wraz z załącznikami muszą być opatrzone datą i podpisem oferenta na każdej ze stron, wszystkie strony kolejno ponumerowane a ilość załączników oraz stron wpisana w ofercie.
      4. Oferent składa jedną ofertę, która może zawierać oferowane ceny najmu brutto dla maksymalnie 7 dziennych bloków jednostek basenowych.
      5. Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2020 r. do godz. 1200 w siedzibie wynajmującego w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16, w zaklejonych kopertach opatrzonych wyłącznie napisem „Konkurs ofert na najem wolnych jednostek basenowych na niecce Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim”. Jeżeli oferta wpłynie do wynajmującego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin jej dostarczenia (wpływu) do wynajmującego. Koperty zawierające jakiekolwiek inne informacje dodatkowe (np. identyfikujące dane oferenta w formie pieczątki lub inne), podlegają odrzuceniu.

      IV. OCENA FORMALNA OFERT I KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

      1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wynajmującego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Jana Kasprowicza 16, w holu głównym Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego, w dniu 23 grudnia 2020 r. o godzinie 1215. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć wszyscy oferenci, którzy złożyli pisemne oferty w konkursie.
      2. Oferty niespełniające WARUNKÓW określonych w części II.4. oraz w części III. zostaną odrzucone.
      3. Otwarcia, oceny formalnej oraz wyboru ofert dokonuje komisja powołana przez dyrektora. Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji poda nazwy (firmy) i adresy oferentów oraz zaoferowane ceny najmu brutto za wybrane bloki jednostek basenowych.
      4. Oferty złożone po terminie wynajmujący zwróci niezwłocznie oferentom.
      5. Z prac komisji sporządza się protokół, który po podpisaniu przez wszystkich członków, przewodniczący komisji przekaże niezwłocznie dyrektorowi w celu zatwierdzenia wyboru ofert.
      6. Oferent jest związany ofertą przez okres 21 dni od dnia otwarcia ofert.
      7. Kryterium wyboru oferty dla danego bloku jednostek basenowych w danym dniu tygodnia stanowi najwyższa zaoferowana cena najmu brutto za wybrany blok jednostek basenowych określonego dnia tygodnia.
      8. W przypadku zawarcia w ofertach najwyższych równorzędnych cen brutto za blok jednostek basenowych określonego dnia tygodnia przez różnych oferentów, komisja przeprowadzi negocjacje z oferentami, którzy złożyli takie oferty. Przedmiotem negocjacji będzie wysokość ceny brutto najmu za blok jednostek basenowych określonego dnia tygodnia. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane oferentom na podany w ofercie adres e-mail. Umowę zawiera się z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę najmu brutto za blok jednostek basenowych określonego dnia tygodnia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do warunków.
      9. Wyniki wyboru ofert zostaną niezwłocznie przesłane pisemnie oferentom na podany w ofercie adres e-mail. oraz opublikowane na stronach internetowych: www.sp4gda.edupage.org, http://zs4.basenypruszcz.pl/, www.pruszcz-gdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim i Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.
      10. Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 r. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu.
      11. Przed zawarciem umowy każdy oferent, który wygrał konkurs, zobowiązany jest w wpłacić na wskazany przez wynajmującego rachunek bankowy kaucję na zabezpieczenie, w wysokości stanowiącej dwukrotność tygodniowej ceny najmu brutto za wszystkie pozyskane w wyniku konkursu dzienne bloki jednostek treningowych (2 x cena najmu brutto za każdy dzienny blok).
      12. W przypadku niepodpisania umowy przez oferenta, który wygrał konkurs, dyrektor zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z następnym oferentem, który w konkursie zaoferował najwyższą cenę brutto za najem wybranego bloku jednostek basenowych.

      V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany warunków (w tym załączników) lub odwołania konkursu bez wskazywania przyczyny.
      2. Wynajmujący ogłosi nowy konkurs lub przeznaczy jednostki basenowe do użytkowania ogólnodostępnego w przypadku:
       1. zwolnienia się jednostek basenowych w związku z rozwiązaniem umowy zawartej uprzednio na skutek rozstrzygnięcia konkursu lub
       2. nierozstrzygnięcia konkursu z powodu braku skutecznie złożonych ofert.
      3. Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu ofert i warunków najmu udziela Kierownik Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16 tel. (58) 355-50-46, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00, adres e-mail: k.plywalni@sp4gda.pl.

       

      Paweł Biesiekierski

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego

      w Pruszczu Gdańskim

       

      Ogłoszenie Dyrektora Szkoły - Konkurs ofert - Warunki.pdf

      Ogłoszenie Konkursu Ofert - Warunki.pdf

      Załącznik nr 1 do Warunków - Harmonogram.pdf

      Załącznik nr 2 do Warunków - Oferta.pdf

      Załącznik nr 3 do Warunków - Oświadczenie oferenta.pdf

      Załącznik nr 4 do Warunków - Wzór umowy.pdf

       

    • Komunikat Dyrektora Szkoły
     • Komunikat Dyrektora Szkoły

     • Szanowni Państwo!
      W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia COVID-19 w oddziałach przedszkolnych przy ulicy Kochanowskiego 8, po konsultacjach z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Pruszczu Gdańskim informuję, że zawieszone zostają zajęcia w grupie dzieci 4 - letnich „Pajacyki” na czas od 15.12.2020 do 24.12.2020 r. (włącznie).
      W związku z powyższym, na podstawie wytycznych Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim, proszę o prowadzenie obserwacji domowej swoich dzieci i w razie potrzeby o kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu.
      O kolejnych decyzjach i komunikatach będziemy Państwa informować poprzez stronę Szkoły.
      Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
      Z wyrazami szacunku
      Paweł Biesiekierski

     • Spektakl edukacyjnyTeatru Znak     • Dnia 15 grudnia 2020r. uczniowie  klas 3,4,5,6,7 w ramach projektu „ Aktywni Błękitni”  uczestniczyli w interakcyjnym spektaklu teatralnym online „Nowa hydrozagadka, czyli dzieci i ryby głos mają”
    • Projekt Eko - Szkoła.
     • Projekt Eko - Szkoła.

     • Nasza szkoła przystąpiła do projektu Eko – szkoła. W ramach tego projektu uczniowie z Koła Biologicznego klas VI zainteresowali się naszymi skrzydlatymi przyjaciółmi. Na zajęciach terenowych podczas tradycyjnej nauki obserwowali ptaki najbliższej okolicy, a także pomyśleli o ich pustych brzuszkach podczas nadchodzącej zimy.
      1. Wykonali plakaty promujące dokarmianie ptaków zimą
      2. Wykonali własnoręcznie kule tłuszczowe dla dzikich ptaków – filmiki
      3. Udokumentowali prezentacjami multimedialnymi obserwacje ptaków najbliższej okolicy.

      Opiekun koła biologicznego
      Magdalena Januszewska
       
     • PREZENTY...

     •  

      HO, HO, HO DZIĘKUJEMY ŚWIĘTY MIKOŁAJUheart

      Dzięki uprzejmości Świętego Mikołaja nasza biblioteka powiększyła się o następujące pozycje...

       

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych